Van Happen Containers onderneemt duurzaam

CO2 2012-2013

Energie managementprogramma

co2-cirkelVan Happen Containers heeft een integraal webbased managementsysteem op basis van ISO 9001, ISO 14001, VCA**, MVO Prestatieladder, Lean & Green en de CO2 Prestatieladder. Daarin zijn de eisen van ISO 16001 verwerkt.

Kenmerkend voor het systeem is de verbetercyclus. Van Happen Containers heeft ambitieuze doelen en actieplannen. Kenmerkend is dat Van Happen Containers continu meet en monitort of de doelen en actieplannen behaald worden en effect ressorteren. De input wordt verkregen vanuit de dialoog met de stakeholders en de inventarisatie en evaluatie van milieu- en energieaspecten.

Als voorbeeld zijn al onze vrachtwagens uitgerust met een boordcomputer met een CAN-bus koppeling en meten we dagelijks driver performance. Gebruik cruise controll, remgedrag, toerental, uitrollen zijn voorbeelden van parameters die we actief meten en gebruiken om te analyseren en te verbeteren. Om uiteindelijk het doel te behalen: een structureel lager brandstofverbruik.

Halfjaarlijks worden alle uitstootgegevens en geanalyseerd, met het doel om verdere verbeteringen door te voeren. Ons ambitieniveau helpt om continu creatief en innovatief te zijn ten aanzien van verbeteren van de prestaties.

 

Footprint & Doelstellingen

Van Happen Containers heeft inzicht in de belangrijkste veroorzakers van CO2. Daarvoor is een gedetailleerde berekening gemaakt.

 

Doelen 2013:

 emissie
 

Uitstoot 2012:

 
afval
co2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scope Omschrijving Target* Status
1 Brandstofverbruik verbeteren door een actief programma van opleiden, monitoren en optimaliseren. Relatief 3,2% verbeteren.

Reductie van de totale CO2 uitstoot met 2,9%.

Doel onvoldoende behaald.

In 2013 is op gebied van brandstofverbruik onvoldoende verbeterd. De technische maatregelen dragen wel bij aan een lager verbruik, echter het gedrag van de chauffeur is bepalend. In 2014 wordt een programma opgezet om het rijgedrag sterk te verbeteren. Op grond daarvan moet het brandstofverbruik verbeterd kunnen worden met 3%.
1 Samenwerken met vrachtautofabrikanten om voertuigoptimalisatie te realiseren Relatief 2% verbeteren.

Reductie van de totale CO2 uitstoot met 1,8%.

Doel deels behaald.

In 2013 zijn een aantal verbeteringen gerealiseerd. Er zijn berekeningen beschikbaar inzake afzeilen containers. Er zijn nieuwe EURO 6 auto's gekocht. Daarnaast neemt DAF deel aan het project inzake brandstofoptimalisatie. Het is lastig om de verbeteringen op dit vlak daadwerkelijk te kwantificeren. Desondanks zijn er goede verbeteringen ingezet om de uitstoot verder terug te dringen.

2 Groene stroom met garanties van oorsprong inkopen. CO2 uitstoot gelieerd aan stroomverbruik met 96,7% verbeteren en daarmee een reductie van ruim 2,4% van de totale CO2 uitstoot realiseren.

Doel niet behaald.

In 2013 is wederom getracht om groene stroom in te kopen met de juiste garanties van oorsprong. Dat is wederom niet gelukt. Er zijn wel duidelijkheden verkregen over hoe in 2014 daadwerkelijk de groene stroom met garanties van oorsprong in te kunnen kopen. Daarnaast is Van Happen Containers aan het onderzoeken of het mogelijk is om zelf stroom op te wekken. De mogelijkheden zijn: zonnecellen, windmolens op het dak of een mobiele biomassa centrale.

3 Samenwerken met vrachtautofabrikanten om verbetering brandstofverbruik in de keten te optimaliseren en de CO2 uitstoot gelieerd aan de productie te verbeteren. 50% reductie van CO2 uitstoot gelieerd aan productie van vrachtauto's. 

Doel behaald.

Volvo produceert CO2 neutraal en DAF Doel behaald Er is wederom bijgedragen aan het opwekken van groene energie. Omdat CO2 compensatie aan de hand van opwekken groene energie niet voldoet aan de principes van het GHG protocol wordt dit doel afgevoerd.

3 Bijdragen aan het verbeteren van het rendement van AVI's en een lagere CO2 uitstoot. Niet direct meetbaar in ieder geval energypellets aanleveren en daarmee 1.200 ton CO2 besparen.

Doel behaald.

Er is wederom bijgedragen aan het opwekken van groene energie. Omdat CO2 compensatie aan de hand van opwekken groene energie niet voldoet aan de principes van het GHG protocol wordt dit doel afgevoerd.

3 Door duurzaam inkopen de CO2 footprint in de keten ten aanzien van de productie van de middelen reduceren. Een theoretische verbetering van 3% realiseren, gebaseerd op lagere uitstoot gerecycled papier, lagere uitstoot kunststoffen en inkoop FSC hout.

Doel behaald.

In 2013 zijn nieuwe stappen gezet op gebied van papierverbruik, FSC hout en recycling van containers.

 

*(reductiedoelstellingen tov footprint 2012)

 

Verbeteren van de keten.

We willen niet alleen onze eigen prestaties verbeteren, maar ook in de keten structurele verbeteringen doorvoeren!

Dan ben je als maatschappij stappen aan het zetten aan een schonere regio. Dat past perfect in onze ambitie: Samen duurzaam ondernemen.

Op gebied van ketenverbeteringen hebben we de volgende initiatieven ontplooit:

Initiatief

Status

- Daar waar mogelijk bijdragen aan het rendement van AVI’s, door bijvoorbeeld aanleveren van energypellets. Een besparing van 233 ton CO2 moet daarmee mogelijk zijn in 2014.

In 2013 heeft Van Happen Containers  ongeveer 3200 ton versnipperd hout aangeleverd aan de AVI’s. Daarmee is groene stroom opgewekt.
Omdat het GHG protocol andere principes aanhoudt ten aanzien van vermeden CO2, wordt dit project wel voortgezet, maar niet meer zodanig gerapporteerd.

- Meer en meer recyclen van papier dat een bijdrage van 850 kg CO2 per ton papier realiseert.

In 2013 is ruim 44% meer papier en karton gescheiden (ingezameld). Er is daarmee in de keten ruim 2.900 ton CO2 uitstoot vermeden.

- In de keten papier besparen door het initiatief LZP (Logistiek Zonder Papier). Daardoor wordt in de keten tonnen papier bespaard. 

Er is in 2013 22% minder papier verbruikt dan in 2012. Daarmee is een waardevolle bijdrage geleverd aan duurzaamheid en is

- 80 ton CO2 besparen door het recyclen van de kunststoffen containers. Daartoe heeft Van Happen Containers een recycleketen opgezet in samenwerking met de fabrikant van de containers.

Er is inzage verkregen in de besparing aan CO2 uitstoot door het recyclen van kunststoffen containers. Er is een volledige LCA van kunststoffen containers beschikbaar waarbij de vergelijking met recycling is gemaakt.
In 2013 is door de inkoop van gerecyclede containers ruim 18,8 ton CO2 uitstaat voorkomen.

- In samenwerking met de vrachtautofabrikanten kennis delen en programma’s opzetten om brandstofverbruik in de keten te reduceren.

In 2013 zijn een aantal verbeteringen gerealiseerd. Er zijn berekeningen beschikbaar inzake afzeilen containers. Er zijn nieuwe EURO 6 auto’s gekocht. Daarnaast neemt DAF deel aan het project inzake brandstofoptimalisatie. Het is lastig om de verbeteringen op dit vlak daadwerkelijk te kwantificeren. Desondanks zijn er goede verbeteringen ingezet om de uitstoot verder terug te dringen.

 

ketenanalyse-co2

Wij zijn trotse partners van:
Merk Brabant Brabantse Familiebedrijven Genootschap
Weijerbeemd 10 5651 GN Eindhoven | Postbus 2323 5600 CH Eindhoven | T 0499-470 500 | F 0499-470 501 | E info@vanhappencontainers.nl